Message Box

[cws-row cols=2][col span=6][cws-widget type=text title=”Message Boxes Style 1″]

[alert type=”information” title=”Information Box” ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”warning” title=”Warning Box” ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”success” title=”Confirmation Box” ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”error” title=”Error Box” ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert]

[/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text title=”Message Boxes Style 2″]

[alert type=”information” title=”Information Box” grey_skin=1 ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”warning” title=”Warning Box” grey_skin=1 ]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”success” title=”Confirmation Box”  grey_skin=1]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert] [alert type=”error” title=”Error Box”  grey_skin=1]Vestibulum sodales pellentesque nibh[/alert]

[/cws-widget][/col][/cws-row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *